Privacyverklaring Hollander Techniek B.V.

Hollander Techniek hecht veel waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening en de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Wij streven ernaar jouw privacy en dat van onze klanten zoveel mogelijk te respecteren en te beschermen. Dit doen wij in overeenstemming met de toepasselijk wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Hollander Techniek met persoonsgegevens omgaat, welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we dit doen, welke beveiligingsmaatregelen we hebben getroffen en welke rechten u heeft.
Van tijd tot tijd kan deze privacyverklaring aangepast worden. Je kunt de laatste versie altijd vinden via deze webpagina: werkenbij.hollandertechniek.nl/privacy/privacyverklaring.

1. Welke categorieën persoonsgegevens verwerken wij

Hollander Techniek B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

1.1. Algemene persoonsgegevens, waaronder:

 • Je naam; 
 • Je adres, e-mail, telefoonnummer of andere contactgegevens; 
 • Informatie over het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening. 

1.2. Als je solliciteert op een vacature bij Hollander Techniek, kan het zijn dat je gevraagd wordt de volgende (aanvullende) informatie te verstrekken:  

 • CV, begeleidende brief en referenties; 
 • Geboortedatum, geboorteplaats; 
 • Telefoonnummer, nationaliteit en geslacht; 
 • Social media gegevens; 
 • Je foto. 

1.3. Afhankelijk van het product of de dienst van Hollander Techniek waarin je geïnteresseerd bent, kan het zijn dat wij de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • Bankgegevens; 
 • Verzekerings-, financieel, krediet- of faillissementsverleden; 
 • Persoonlijke kenmerken (zoals geslacht, geboortedatum en/of geboortedatum); 
 • Overheids- en andere officiële identificatienummers, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving (zoals burgerservicenummer, fiscaal nummer of ander identificatienummer); 
 • Voicemailopnames; 
 • Marketingvoorkeuren, marketingactiviteiten, feedback van onze klanten en foto’s van evenementen,  
 • Informatie die ons in staat stelt onze producten en/of diensten te leveren; 
 • Locatiegegevens (bijv. bij bezoek van onze website); en  
 • gegevens van online activiteiten (zoals gegevens van uw gebruik van de Hollander Techniek website). 

2. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens  

Hollander Techniek B.V. verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens voor o.a. de volgende doelen. 

2.1. In het algemeen: 

 • Levering van onze diensten en producten en de verbetering hiervan; 
 • Klantenadministratie en leveranciersadministratie, bijv. om te reageren op verzoeken of vragen van klanten en leveranciers; 
 • Voor administratie en beheer van personeel; 
 • Voor het beheer van commerciële relaties met derden, marketing doeleinden en/of statistisch en marktonderzoek; 
 • Het afhandelen van uw betaling en/of andere administratieve doeleinden; 
 • Hollander Techniek B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of geschilbeslechting. 

2.2. Afhankelijk van de dienst of het product kunnen wij persoonsgegevens eveneens verwerken voor (indien van toepassing): 

 • Technisch beheer van de applicatie en/of dienst; 
 • Het maken van back-ups; 
 • Toegang tot live beelden voor het leveren van support en ondersteuning; 
 • Toegang tot opgenomen beelden ten behoeve van het leveren van bewijsmateriaal op aanvraag van onze klant; 
 • Beheer en programmeren van toegangscontrolesytemen; 
 • Meldkamer overeenkomsten. 

2.3. Hollander Techniek streeft ernaar om persoonsgegevens niet (verder) te verwerken op een manier die onverenigbaar is met bovengenoemde doeleinden. 

2.4.Hollander Techniek B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hollander Techniek B.V.) tussen zit.

3. Welke grondslag hebben wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens

3.1. Voor de verwerking van de persoonsgegevens houden wij ons aan de voorwaarden die op grond van de AVG wet- en regelgeving aan ons worden gesteld. Jouw persoonsgegevens worden met name verwerkt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij in het kader van onze dienstverlening met je hebben gesloten of omdat je de gegevens zelf aan ons verstrekt. 

3.2. Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt op basis van een wettelijke verplichting die wij hebben of op basis van je toestemming. In dat geval zullen wij er altijd voor zorgen dat wij jouw vrije en ondubbelzinnige toestemming hebben. Daarnaast kunnen wij nog persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is ter bescherming van iemands vitale belangen (bijv. ongelukken of incidenten)

3.3. In een aantal specifieke gevallen verwerken wij persoonsgegevens omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben. Afhankelijk van de specifieke verwerking bestaat het gerechtvaardigde belang van Hollander Techniek bijvoorbeeld uit: 

 • (I) het nastreven van onze bedrijfsactiviteiten of commerciële doeleinden (bijv. marketing uitingen); 
 • (II) de bescherming van onze bedrijfspanden, medewerkers en klanten (waaronder o.a. cameratoezicht, zie hiervoor ook onder punt 4);  en  
 • (III) de bescherming van de integriteit en betrouwbaarheid van onze medewerkers en het creëren van een veilige werkomgeving, op basis waarvan wij een verklaring omtrent gedrag (VOG), dan wel een bewijs van betrouwbaarheid, kunnen opvragen bij sollicitanten en medewerkers. 

4. Cameratoezicht

In en rondom de bedrijfspanden van Hollander Techniek is sprake van cameratoezicht. Dit wordt aangekondigd met behulp van herkenbare borden in de betreffende (buiten)ruimtes. Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van de veiligheid van de medewerkers en bezoekers van Hollander Techniek en het beveiligen van de bedrijfseigendommen en aanwezige goederen in de bedrijfspanden van Hollander Techniek. Beelden worden niet aan derden getoond, anders dan aan overheidsinstanties, indien de wet dit vereist of als er andere zwaarwegende belangen zijn. Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen. De camerabeelden worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk met een maximale termijn van 4 weken. Indien sprake is van een incident, dan is Hollander Techniek gerechtigd de betreffende beelden langer te bewaren tot dit incident is afgehandeld.

5. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Hollander Techniek B.V. bewaart je persoonsgegevens en/of back-ups niet langer dan strikt nodig is om de bovenstaande doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. In het kader van onze dienstverlening verwijderen of vernietigen wij op jouw verzoek alle persoonsgegevens na afloop van de overeenkomst, tenzij we hierover iets anders zijn overeengekomen of op ons een wettelijke verplichting rust om de persoonsgegevens te blijven verwerken. 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

6.1 Hollander Techniek B.V. verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij behandelen alle persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. Met derde partijen die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hollander Techniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij brengen je op de hoogte van eventuele nieuwe subverwerkers. Indien je hiertegen binnen twee weken gemotiveerd bezwaar maakt, treden wij met je in overleg om tot een oplossing te komen. 

6.2. De subverwerkers waar wij gebruik van maken voor onze dienstverlening (indien van toepassing), bevinden zich binnen de Europese Unie. Wij geven geen persoonsgegevens door naar landen buiten de Europese Unie, tenzij het land voldoet aan de voorwaarden van de AVG en wij voldoen aan de overige verplichtingen die op ons rusten op grond van de AVG.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

7.1. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Hollander Techniek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

7.2. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacyofficer@hollandertechniek.nl. Op verzoek verstrekken wij een kopie van de persoonsgegevens die wij verwerken. Hiervoor kunnen wij een redelijke vergoeding vragen op basis van administratieve kosten.  

7.3. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

7.4. Hollander Techniek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

8. Specifieke onderwerpen wanneer je diensten/producten van ons afneemt

8.1. Wij verwerken alleen de persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen, of als wij die nader met u overeenkomen. Hollander Techniek neemt als verwerker geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden (met uitzondering van subverwerkers) en de duur van de opslag van persoonsgegevens.  

8.2. Wij stellen je op de hoogte indien naar ons oordeel jouw instructies in strijd zijn met de toepasselijke AVG-wetgeving of anderszins onredelijk zijn. Wij verlenen je bijstand bij het vervullen van jouw wettelijke verplichtingen uit de AVG, indien dit redelijkerwijs binnen onze invloedssfeer ligt. Als wij hiervoor extra kosten moeten maken, brengen wij deze bij jou in rekening. 

8.3. In het geval van een datalek, die verband houdt met onze overeenkomst, informeren wij je daarover zo spoedig mogelijk en spannen wij ons in om je de informatie omtrent het geconstateerde datalek volledig, correct en accuraat aan jou te verstrekken. Indien wet- en/of regelgeving dit vereist werken wij mee aan het informeren van de relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het melden van het datalek naar de relevante autoriteiten.  

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

9.1. Hollander Techniek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

9.2 Wij spannen ons in om blijvende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hiervoor zijn wij o.a. BORG en ISO 27001 gecertificeerd, gelden er procedures en instructies voor medewerkers en worden kennis en competenties van medewerkers via trainingen up-to-date gehouden. Daarnaast hebben wij meerdere technische beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder digitale beveiliging van systemen en applicaties, hard- en softwaremaatregelen, antivirus oplossingen, firewalls, log-maatregelen, wachtwoordbeheer, autorisatie en encryptie. 

9.3. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacyofficer@hollandertechniek.nl.

10. Contactgegevens Hollander Techniek

www.hollandertechniek.nl
Boogschutterstraat 30
7324 AG Apeldoorn
055-368 1111
privacyofficer@hollandertechniek.nl 

Laatst gewijzigd op 25 november 2022.